ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حفظ جان جنین بسیار کوچک

جنین کوچکی که با اصول پزشکی توسط دکتر جمال عبدالله ذبیحی به بچه ای سالم تبدیل شد