ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اولین پیوند سر در جهان

دسامبر امسال اولین پیوند سر در جهان برای یک بیمار ضایعه نخاعی روس انجام می شود

هزینه عمل 11 میلیون دلار است و با شرکت بیش از 150 پزشک و پرستار حدود 36

ساعت به طول می انجامد