-اولین پروفسرای طب بازساخت با سلول های بنیادین از آکادمی پزشکی اروپا (2018)


- اولین دیپلم نوبل در طب بازساخت با سلول های بنیادین