ایجاد اعتماد به نفس یکی از مؤثرترین عوامل برای جهت دهی مثبت به احساسات کودک است. رفتار آزادمنشانه و محترمانه و درک احساسات کودک سبب میشود که او احساس قدر و ارزش کند. عزت نفس سبب بهره وری فرد از نیروی تفکر و به کارگیری آن در امور زندگی است :

براثر دلگرمی عزت نفس درشخص افزایش میابد.

تکیه بر توانایی های فرد وسیله ای برای پیشرفت و حرکت اوست.

احساس بی لیاقتی و حقارت سبب راکد شدن جریان فکری و رکود ذهنی کودک میشود.

یکی از مهمترین ویژگی های عزت نفس خلاقیت در ظهور و گرایش های مثبت در کودک است.